Telephone : +662-287-4880-1, +662-678-4600-2, +6694-894-2978
Language :
A.C.S. Xenon
Search Spec. , MSDS, COAs
Link : www.sigmaaldrich.com
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อการวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารระบุข้อมูลจำเพาะของสาร มาตรฐานการผลิตสารเคมีแต่ละรายการ (Specification sheet)
 • COA (Certificate of Analysis) เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดที่ระบุใน COA มีดังนี้
  • Product Name: ชื่อสินค้า
  • Batch Number& Lot No.:
   สินค้าที่ผลิตเสร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เมื่อผู้ซื้อรับสินค้าต้องเช็คว่า
   สินค้านั้นมี Batch Number เดียวกับที่ระบุใน COA หรือไม่
  • Manufacturing Date วันที่ผลิต
  • Expiration Date วันหมดอายุ
 • MSDS (Material Safety Data Sheet)
  • เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • เอกสารจะระบุ ชื่อสารเคมี, ส่วนประกอบสำคัญ, วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ วิธีการจัดเก็บ